Travox IBE
Affaliate

IBE B2C AFFILIATE

เพื่อการผลักดันและขยายธุรกิจของคุณให้มากยิ่งขึ้น Travox IBE เราได้เพิ่ม Function Affiliate เพื่อให้คุณได้เพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่ม partner ทางธุรกิจได้มากขึ้น ด้วย search box B2C affiliate ให้คุณได้นำไปวางใช้งานกับเว็บไซด์อื่นๆ ได้นอกจากเว็บคุณเอง โดยมีเงื่อนไขในการใช้งานดังนี้

 1. เอเย่นต์จะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณท์ทั้ง B2B และ B2C
 2. การใช้งาน B2B และ B2C นั้นต้องมีการเปิดใช้งานสถานะปกติ (ไม่มีการค้างชำระ, ยกเลิก หรือหยุดใช้งานชั่วคราว)
 3. ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Affiliate

  เนื่องจากการเพิ่มใช้งาน Search Box Affiliate มีผลกระทบต่อการใช้งานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล (Server) เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงขอเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มสำหรับเอเย่นต์ที่มีใช้งาน Affiliate มากกวา 10 เว็บขึ้นไป

  Affiliate 1-10 เว็บ ไม่มีค่าบริการรายเดือน
  Affiliate Top-up Pack1 11-29 เว็บ ค่าบริการรายเดือน 5,000 ต่อ เดือน
  Affiliate Top-up Pack2 30-49 เว็บ ค่าบริการรายเดือน 10,000 ต่อ เดือน
  Affiliate Top-up Pack3 มากกว่า 50 เว็บ ค่าบริการรายเดือน 15,000 ต่อ เดือน


 4. ค่าบริการออกแบบ Search Box 5,000 บาท ต่อ 1 แบบ Search box


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-6754555
ฝ่ายขาย Travox IBE
E-mail : salessoftware@ns.co.th
ฝ่ายโปรเจ็ค Travox IBE
E-mail : teamproject@ns.co.th
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013