Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

หากเอเย่นต์ไม่ต้องการให้อีเมล์ Cancel PNR ส่งถึงลูกค้าจะสามารถทำได้อย่างไร

Q: หากเอเย่นต์ไม่ต้องการให้อีเมล์ Cancel PNR ส่งถึงลูกค้าจะสามารถทำได้อย่างไร

A: สำหรับการตั้งค่านั้นสามารถทำได้ที่ Backend ของเอเย่นต์ทุกท่านค่ะ

ในหน้าของ Backend เข้าไปที่ เมนู Edit Settings > Preference

แล้วเลื่อนลงไปที่หัวข้อ Email notification for status update ค่ะ ในหัวข้อนี้จะมีการตั้งค่า 4 หัวข้อด้วยกัน มีทั้งการตั้งค่าให้ส่งอีเมล์เมื่อมีการจองเลข PNR ใหม่เข้ามา การแจ้งเตือนทางอีเมล์เมื่อมีการออกตั๋วแล้ว เป็นต้น

แต่ในที่นี้เราจะเจาะจงเลือกที่หัวข้อ Cancelled PNR ค่ะ เมื่อคลิกดูแล้วจะมีให้เลือกสองตัวเลือกด้วยกัน

  1. Send confirmation internally only : เลือกเพื่อตั้งค่าให้อีเมล์แจ้ง Cancelled PNR เข้าเฉพาะของ เอเย่นต์
  2. Send confirmation internally only and to the customer : เลือกเพื่อตั้งค่าให้อีเมล์แจ้ง Cancelled PNR เข้าทั้งของ เอเย่นต์ และอีเมล์ของลูกค้าด้วย

ดังนั้นเมื่อเอเย่นต์ไม่ต้องการให้อีเมล์ Cancel PNR ส่งถึงลูกค้า ก็สามารถเลือกที่ “Send confirmation internally only” ได้เลยค่ะTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013