Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

อยากเปิดการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ Paysbuy จะต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง

Q: อยากเปิดการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ Paysbuy จะต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง

A: สำหรับเอเย่นต์ที่มีความต้องการเปิดการใช้งานการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ของ Paysbuy วิธีการสมัครตามขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ

วิธีสมัครรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

 1. สมัครสมาชิกเพย์สบายผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ https://www.paysbuy.com/register.aspx?xType=biz
 2. ส่งเอกสารการสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ "รับชำระด้วยบัตรเครดิตโดยตรง" มีดังนี้

 1. บันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและ /หรือบริการ (ดาวน์โหลดที่นี่)กรณีที่เป็นบริษัท สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของบริษัท/ร้านค้า
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของบริษัท/ร้านค้า
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากการถอนเงินจากบัญชีเพย์สบาย
 5. สำเนาใบเสร็จค่าจด Domain Name หรือหลักฐานความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตรวจเช็คข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.jotdomain.com (โดยมีชื่อและที่อยู่ตรงกับที่ใช้สมัครบริการ)
 6. สำเนาใบเสร็จค่าเช่า Hosting (โดยมีชื่อและที่อยู่ตรงกับที่ใช้สมัครบริการ)
 7. สัญญาเช่าพื้นที่ตั้งสำนักงาน (กรณีเช่าพื้นที่)

เอกสารทุกรายการ จะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางของริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท/ร้านค้าที่สมัครขอเปิดใช้บริการ

เอกสารแนบเพิ่มเติมกรณีเข้าข่ายดำเนินธุรกิจพิเศษ

 1. บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภทโรงแรมจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 2. บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภททัวร์/ท่องเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เอเย่นต์ท่านใดที่สนใจอยากรับข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวณีย์ 02-160 5465 ต่อ 107 หรือติดต่อคุณนัท paysbuy 02160 5463-5 Ext.108 ค่ะ

เมื่อเอเย่นต์ติดต่อกับทาง Paysbuy และเอกสารทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแล้ว รบกวนเอเย่นต์ทุกท่านแจ้งกับทางทีมงานนะคะ เพื่อที่ทางทีมงานจะได้ทำการเปิดการใช้งานของ Payment Gateway ให้ค่ะTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013