Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ :: ทำไมบางครั้งข้อมูลกล่องโปรโมชั่นไม่แสดง

ทำไมบางครั้งข้อมูลกล่องโปรโมชั่นไม่แสดง

Q: ทำไมบางครั้งข้อมูลกล่องโปรโมชั่นไม่แสดง

A: การที่ข้อมูลที่เป็นโปรโมชั่นไม่แสดงนั้น อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะ

  1. FareCode ไม่ตรงกับที่กำหนดในลิ้งค์ที่นำ Search box ไปวาง
  2. การทำกล่องโปรโมชั่น เมื่อกรอก Code ที่ FareCode ในแฟร์ชีทเรียบร้อยแล้ว ตรง Code ที่ต้องนำไปวางในเว็ปไซต์ก็จะต้องเป็น Code ตัวเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างค่ะ


    ตามตัวอย่างในแฟร์ชีทตรง Column FareCode ถูกกำหนดให้เป็นคำว่า “Promotion” และใน Code ที่นำไปวางในเว็ปไซต์ ตรง hdfFCode ก็จะต้องกำหนดให้เป็นคำว่า “Promotion” เช่นเดียวกันระบบจึงจะจับขึ้นมาแสดง

    และถ้าหากมีกล่อง โปรโมชั่น มากกว่า 1 กล่อง การกำหนดชื่อกล่องก็จะต้องไม่เหมือนกัน เหมือนดังตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะ  3. Column Effective Date/Travel period ได้ pass date ไปแล้วหรือไม่
  4. Column Effective Date เป็น Column ที่จะดึงข้อมูลช่วงเวลาการเดินทางของลูกค้า ถ้าหากวันที่ตั้งค่าไว้ได้ผ่านไปแล้ว หรือยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบก็จะไม่สามารถจับเส้นทางนั้นๆ ขึ้นมาแสดงให้ค่ะ  5. Column First TKT Date/Last TKT Date ได้ pass date ไปแล้วหรือไม่
  6. Column First TKT Date/Last TKT Date จะดึงข้อมูลวันที่จองตั๋ว หากวันที่จอง ไม่ได้อยู่ในช่วงของ First TKT Date - Last TKT Date แล้ว ระบบก็จะไม่ดึงเส้นทางนั้นขึ้นมาแสดงให้เช่นกันค่ะTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013