Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ:: ไฟลท์ขาไปแสดงคำว่า No RtF หมายความว่าอย่างไร

ไฟลท์ขาไปแสดงคำว่า No RtF หมายความว่าอย่างไร

Q: ไฟลท์ขาไปแสดงคำว่า No RtF หมายความว่าอย่างไร

A: No RtF มีคำเต็มว่า No Return Flight หมายถึงไฟลท์ขาไปที่เลือกนี้ไม่สามารถเดินทางได้ อาจจะเนื่องจากไฟลท์ขากลับเต็มหรือถูกบล๊อก Code Share อยู่ ในกรณีที่มีการบล๊อกไม่ขายเส้นทางที่เป็น Code Share อยู่ สามารถตรวจสอบได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

ตัวอย่างการตรวจสอบ

จากตัวอย่างตามภาพด้านล่างนะคะ เส้นทางกรุงเทพ(BKK) เวียดนาม(DAD) สายการบิน VN จะเห็นว่าสถานะเป็น No RtF นะคะ และสายการบินที่แสดงที่ขากลับทั้งหมดเป็นเส้นทาง 4Digit s จากนั้นตรวจสอบว่าเป็นราคาที่มาจากที่ใด ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากราคาแล้ว เป็นราคาที่มาจาก GDS [Condition.. (สองจุด)]


ตรวจสอบจากไฟล์ GDS แล้วพบว่า Column Valid for flight และ Valid for Return Flight ถูกตั้งค่าเป็น 0-999 ดังนั้นเส้นทางขาไป และขากลับที่เป็น 4Digits จะไม่สามารถเลือกได้ หากต้องการให้เส้นทางที่เป็น 4 Digit แสดงสามารถตั้งค่าใน Column Valid for flight และ Valid for Return Flight เป็น 0-9999 ค่ะ
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013