Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ :: เอเย่นต์จะสามารถทราบประเภทราคาผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร

เอเย่นต์จะสามารถทราบประเภทราคาผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร

Q: เอเย่นต์จะสามารถทราบประเภทราคาผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร

A: เอเย่นต์สามารถตรวจสอบที่มาของราคาจากหน้าเว็บไซต์ได้โดย สังเกตที่ด้านหลังของคำว่า Cond ซึ่งระบบจะมีสัญลักษณ์จุด(.) ต่อที่ด้านหลังเป็นการระบุที่มาของราคาโดย

Condition (ไม่มีจุดตามหลัง) จะเป็นราคา APF


Condition. (มีจุดตามหลัง 1 จุด) จะเป็นราคา Fare Sheet


Condition.. (มีจุดตามหลัง 2 จุด) จะเป็นราคา GDS
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013