Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ :: ส่งอีเมลผลการค้นหาในหน้า Search result ให้แก่ลูกค้าสามารถทำได้อย่างไร

ส่งอีเมลผลการค้นหาในหน้า Search result ให้แก่ลูกค้าสามารถทำได้อย่างไร

Q: ส่งอีเมลผลการค้นหาในหน้า Search result ให้แก่ลูกค้าสามารถทำได้อย่างไร

A: หลังจากการแสดงผลการค้นหาแล้วให้เลือกกรอกอีเมลที่ด้านล่างโดยเลือกหัวข้อ Email the search results to: จากนั้นกด Send เพื่อส่งอีเมลผลการค้นหาทั้งหมดให้แก่ลูกค้า
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013