Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

GalileoDirect ดึงราคาจากสายการบินอะไรบ้าง และราคาประเภทใดบ้าง

Q: GalileoDirect ดึงราคาจากสายการบินอะไรบ้าง และราคาประเภทใดบ้าง

A: ระบบ Galileo Direct (GD) รับราคา GDS และ APF จาก Airline และเอเย่นต์สามารถทำราคาโปรโมชั่นที่ได้จากแอร์ไลน์ได้ด้วย หรือที่เรียกกันว่า Faresheetซึ่งราคาแต่ละประเภทได้มีกำหนดไว้ด้วยว่าแอร์ไลน์ใดจะใช้ราคาประเภทไหนได้บ้าง เรามีตารางตามด้านล่างนี้ค่ะ

travox
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013