Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ทำไม upload APF Fare เข้าไปในระบบแล้ว ระบบไม่บวกกำไรให้คะ

Q: ทำไม upload APF Fare เข้าไปในระบบแล้ว ระบบไม่บวกกำไรให้คะ

A: อีกสาเหตุหนึ่งที่ระบบไม่บวกกำไรให้ เนื่องจากระบบของคุณเป็น B2C และบวกกำไรไว้ที่ Level 2 ระบบจึงไม่คำนวณที่ Level 2 – 10 ให้ ดังนั้นคุณจะต้องย้ายการบวกกำไรจาก Level 2 มาไว้ที่ Level 1 ค่ะTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013