Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

หากมีหลายเว็บไซต์ จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่า booking นี้จองมาจากเว็บไหน

Q: หากมีหลายเว็บไซต์ จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่า booking นี้จองมาจากเว็บไหน

A: ถ้าแต่ละเว็บไซต์เป็นของ Travel Agent เอง จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละ booking มาจากเว็บไหน เว้นแต่เว็บอื่นๆนั้นเว็บเว็บไซต์ในลักษณะ Affiliate จึงจะสามารถตรวจสอบได้ที่หลังบ้าน

ตัวอย่างการแสดง Code Agent ที่มีหลายเว็บและเป็น Affiliate

Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013