Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ต้องการขายราคานักเรียนทำอย่างไร

Q: ต้องการขายราคานักเรียนทำอย่างไร

A: สามารถกรอกต่อท้ายจาก Fare Basis ผู้ใหญ่ โดยใช้คอมม่า (,) ขั้น

A: นำข้อมูลมากรอกลงในแฟร์ชีทปกติ และถ้าเส้นทางไหนต้องการขายในราคานักเรียนด้วยให้กรอก Y ที่คอลัมน์ Student Only

ระบบจะแสดงราคานักเรียนแทนที่ราคาผู้ใหญ่ และจะเพิ่มข้อความให้ทราบว่าเป็นราคานักเรียน ข้อความนี้จะมาจากคอลัมน์ RemarksTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013