Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

อยากทราบว่า ระบบมี Process ในการดึงราคามาแสดงที่หน้าจอของระบบ มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และ มีการเรียงลำดับของชนิดแฟร์ ว่าจะดึงราคาอย่างไรก่อนอย่างไรหลัง

F: อยากทราบว่า ระบบมี Process ในการดึงราคามาแสดงที่หน้าจอของระบบ มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และ มีการเรียงลำดับของชนิดแฟร์ ว่าจะดึงราคาอย่างไรก่อนอย่างไรหลัง

Q: ขออธิบายแยกเป็น 2 ข้อดังนี้น่ะครับ

  • ขั้นตอนการดึงราคามาแสดง

    การดึงราคามาแสดงนั้น ระบบจะดึงเอาราคา Net Fare หรือ Normal Fare (ถ้ามีการกรอกข้อมูลทั้งคู่ ระบบจะดึงราคาจาก Net Fare มาแสดงแทน ) แล้วจะบวกด้วย Mark up


จากรูปตัวอย่าง ราคา Net Fare ถูกกว่า Normal Fare ระบบจึงดึงราคาของ Net Fare มาแสดง และบวก Mark up เข้าไป 1070 (17,775+1070 = 18,485 , 2,9625 + 1070 = 30,685)

  • การเรียงลำดับของชนิดแฟร์

    ปกติแล้ว ระบบจะดึงราคา GDS , APF มาจาก Host โดยจะแสดงไฟล์ละ 1 Class เท่านั้น โดยก่อนที่จะนำมาแสดง ระบบจะทำการเปรียบทียบก่อนว่า ระหว่าง ราคา GDS กับ APF ราคาไหนถูกกว่า ก็จะนำเอาราคานั้นมาแสดง

    ส่วนราคาที่ Upload ด้วย Fare sheet นั้นจะมาแสดงทั้งหมด


    จากรูปตัวอย่าง ในการ Upload Faresheet ระบบ ในไฟล์ได้ทำการใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏใน Faresheet เมื่อทำการ Upload แล้วทำการค้นหา ระบบก็จะแสดงตามที่ได้ใส่ข้อมูลไว้Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013